Наследява професията на баща си - обущар ство. След излизане от казармата продължава да упражнява този за¬наят. Заедно с брат си Сотир Соти-ров основават фабрика за каучуко¬ви изделия, в която произвеждат цървули. За това производство са необходими освен каучук и памучни материали. Това налага да разширят дейността си с памукопредачно и памукотъкачно производство. През 1936 се създава Памукопредачна фабрика. Създават акционерно д-во „Братя Сотирови" и осигуряват поминък на стотици хора от града. Предприятието е национализирано през 1947.