- ханджия. Образованието си получава в местните бъларски и гръцки училища. Член на бакалския еснаф (1864). Създава си добро материално положение и построява собствен хан в близост до бащината си къща. Секретар на читалище „Виделина" (1870-1871). Един от съмишлениците на Васил Левски, Касиер на местния РК в Пазарджик. От неговия хан Левски за последен път напуска Пазарджик, придружен от Никола Ръжанков. Публикува свои спомени за дейността на РК във в. „ТатаррПазарджик" (1909).