Доброволец в четата на Ильо войвода по време на Сръбско-турската война (1876). Зачислен в III рота, II дружина на Българското опълчение. След Освобождението (1878) се установява на местожителство в Пазарджик. Като член на Тайния революционен комитет взема активно участие при подготовката и провеждането на Съединението (1885). На 5 септ. ръководения от него отряд от 1000 души от с. Аликочово (дн. Капитан Димитриево), Ковачево, Чангарлий (дн. Звъничево), Аджиларе (дн. Алеко Константиново) и Лозен влиза в Пазарджик и обявява Съединението. Участва като доброволец в Сръбско-българската война (1885).